Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:
Sandifort id
Lageweg 32a
2222 AG Katwijk ZH
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 280858830000

 

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht tot het ontwerpen en/of vervaardigen van dan wel het adviseren over reclameproducten en op alle overeenkomsten tot het ontwerpen en ontwikkelen van websites van Sandifort id, gevestigd te Katwijk ZH, hierna te noemen “de gebruiker”.

2. De opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”. 

3. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: door de gebruiker te ontwerpen en te vervaardigen reclameproducten zoals folders, brochures, logo’s, belettering e.d., maar eventueel ook vlaggen, banieren, spandoeken, borden e.d.

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5. Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door de gebruiker te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte tekeningen, schetsen, ontwerpen, adviezen, content e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.

6. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als alle overige (mondelinge) gegevens die door de gebruiker en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt. 

7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

8. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

10. Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn. 

 

Artikel 2: Aanbod, offertes

1. Ieder aanbod en elke offerte van de gebruiker is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft de gebruiker het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.

3. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft de gebruiker het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.

4. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.

5. Getoonde modellen, voorbeelden van ontwikkelde websites en/of te leveren zaken evenals omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

6. De gebruiker heeft het recht de kosten verbonden aan een offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van de gebruiker heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien de gebruiker schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd. 

2. Opdrachten/ eventuele wijzigingen in een verstrekte opdracht moeten vergezeld gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard en inhoud van de opdracht/ de wijziging.

3. De gebruiker is pas gebonden aan:

a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;

b. mondelinge afspraken;

c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra de gebruiker - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen. 

 

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

1. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzendkosten, transportkosten, reiskosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

2. Tenzij partijen een vaste vergoeding zijn overeengekomen, zal de gebruiker zijn vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen of het gebruikelijke uurtarief van de gebruiker.

3. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.

4. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij moeten plaatsvinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft de gebruiker het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.

5. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van de gebruiker bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.

6. De gebruiker heeft het recht een overeengekomen vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan de gebruiker, en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.

7. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen e.d., heeft de gebruiker het recht de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen. 

 

Artikel 5: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens de gebruiker vereist, mag hij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten. 

 

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat: 

a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie, waaronder tevens begrepen wensen en eisen evenals foto’s, logo’s, kleuren, lettertypen e.d., tijdig en op de door de gebruiker gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;

b. eventuele door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten; 

c. indien de werkzaamheden op locatie moeten plaatsvinden, de gebruiker op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot deze locatie. De locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;

d. de gebruiker op voornoemde locatie kosteloos kan beschikken over de door de gebruiker gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit en internet. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval of storing zijn voor rekening van de wederpartij;

e. indien de werkzaamheden meerdere dagen op locatie in beslag nemen, er op deze locatie een ruimte beschikbaar is waar apparatuur en overige eigendommen van de gebruiker opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;

f. op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht kosteloos de door de gebruiker in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.

2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.

3. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de apparatuur en overige eigendommen die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen.

4. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van de gebruiker om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

 

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie

1. De gebruiker verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die hij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de wederpartij heeft verkregen en waarvan de wederpartij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan de gebruiker weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. De gebruiker zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

2. De gebruiker zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaat¬regelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat zijn werknemers en andere personen die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.

3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien de gebruiker als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.

4. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, heeft de gebruiker het recht de naam van de wederpartij en de voor de wederpartij vervaardigde zaken te gebruiken voor eigen publiciteits- en promotiedoeleinden.

 

Artikel 8: Risico van opslag informatie

1. De gebruiker zal alle van de wederpartij ontvangen infor¬matie en bestanden gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren en alle redelijkerwijs te nemen maatregelen (laten) treffen om ongewenste toegang (bijvoorbeeld door hackers) tot deze informatie te voorkomen.

2. De gebruiker is echter nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie of bestanden, - al dan niet door hackers - tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij moet er altijd voor zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan de gebruiker verstrekte documenten en bestanden.

 

Artikel 9: Levering, (op)leveringstermijnen

1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de gebruiker de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog te leveren.

2. De gebruiker is gerechtigd tot uitvoering van de overeenkomst in gedeelten, waarbij iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk of periodiek kan worden gefactureerd.

3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van de gebruiker verlaten of de gebruiker aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.

4. Verzending of transport van de zaken en documenten vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door de gebruiker te bepalen wijze. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending of het transport. 

5. Indien in de opdracht tevens het monteren of installeren van de te leveren zaken op locatie van de wederpartij is inbegrepen, gaat het risico voor deze zaken over op het moment waarop de zaken op deze locatie aankomen en feitelijk ter beschikking van de wederpartij staan.

6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie en/of de zaken of documenten (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, heeft de gebruiker het recht de zaken en/of documenten voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet de gebruiker binnen een door de gebruiker te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de prestatie, zaken en/of documenten alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.

7. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken en/of documenten te vernietigen zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van de gebruiker alsnog nakoming te vorderen.

 

Artikel 10: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de werkzaamheden of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:

a. de gebruiker niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;

b. de gebruiker niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;

c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;

heeft de gebruiker recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen. 

2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij. 

3. De gebruiker spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, heeft de gebruiker het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.

4. De gebruiker is verplicht de opdracht goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De gebruiker moet de opdracht op een zodanige wijze uitvoeren dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en hij moet de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk opvolgen.

5. De gebruiker neemt bij de uitvoering van de overeenkomst de wensen van de wederpartij zoveel mogelijk in acht, maar heeft creatieve en intellectuele vrijheid om op basis van eigen inzichten, methodes en interpretaties tot bepaalde conclusies te komen die van invloed zijn op de inhoud van de te vervaardigen zaken en/of documenten.

6. De gebruiker moet de wederpartij wijzen op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij: 

a. verstrekte documenten;

b. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;

c. gegeven aanwijzingen;

d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen;

voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van de gebruiker en hij hiermee bekend is of kan zijn.

7. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, is in de overeenkomst niet inbegrepen het doen van onderzoek naar het bestaan van eventuele merkrechten, handelsnaamrechten, portretrechten of overige rechten van intellectuele eigendom.

8. Indien de wederpartij wijzigingen in het overeengekomen werk wenst, zal de gebruiker de wederpartij informeren over de gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de overeengekomen prijzen, tarieven en (op)leveringstermijnen.

9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal de gebruiker met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. De gebruiker zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden, heeft de gebruiker in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.

10. Meerwerk moet schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen. De gebruiker heeft het recht de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening te brengen.

11. De wederpartij zal iedere conceptversie van door de gebruiker te vervaardigen documenten steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan de gebruiker kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door de gebruiker aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. De gebruiker kan daarbij verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde documenten per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring van de definitieve versie ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten pas gebruiken, nadat de gebruiker de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.

12. Indien de gebruiker in al goedgekeurde documenten nog wijzigingen moet aanbrengen, geldt dit als meerwerk en heeft de gebruiker het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

 

Artikel 11: Ontwikkelen van een website

1. De wederpartij moet alle voor de ontwikkeling van de website benodigde informatie tijdig en in de door de gebruiker gewenste vorm aan de gebruiker ter beschikking te stellen. De hiervoor door de wederpartij aangeleverde gegevensdragers, elektronische bestanden, software e.d. moeten voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties. De wederpartij is daarbij zelf verantwoordelijk voor het verwerven van eventuele licenties bij derden voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat de gebruiker op verzoek van de wederpartij op de website plaatst.

2. De functionaliteiten, eigenschappen, kenmerken e.d. van de te ontwikkelen website zal door partijen schriftelijk worden vastgelegd. De omvang van de verplichtingen van de gebruiker wordt uitsluitend bepaald door hetgeen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, verkrijgt de wederpartij een volledige, niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp van de website vanaf het moment dat de wederpartij volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst met de gebruiker heeft voldaan.

4. De gebruiker behoudt de copyrights op de losse elementen wat betreft eigen beeldcreaties, programmeringen, teksten, beeldconcepten e.d. en heeft het recht zijn naam op een bescheiden wijze op de website op te nemen. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden wordt in onderling overleg vastgesteld.

5. Het is de wederpartij toegestaan om voor het dagelijks gebruik van de website, binnen de met de gebruiker schriftelijk overeengekomen grenzen, wijzigingen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en de boomstructuren aan te brengen.

6. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker, is het de wederpartij niet toegestaan om een variant of afgeleide van het ontwerp van de website te maken of (elementen van) dat ontwerp buiten de website of de hierover tussen partijen gemaakte afspraken toe te passen of te gebruiken.

7. Indien de gebruiker adviseert om een bepaalde provider of andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is de gebruiker niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze provider of dienstverlener.

 

Artikel 12: Oplevering en acceptatie van de ontwikkelde website

1. De gebruiker moet de wederpartij meedelen dat de overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van de website afgerond zijn en de website gebruiksklaar is.

2. De website wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd en aan de overeenkomst te beantwoorden, indien deze gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij de werking en de hiervoor overeengekomen specificaties, eigenschappen, functionaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.

3. De website wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een hiervoor tussen partijen overeengekomen testperiode niet heeft gereclameerd bij de gebruiker. Indien partijen geen testperiode zijn overeengekomen, wordt de website tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd indien de wederpartij binnen een periode van 2 weken na de in lid 1 bedoelde mededeling niet heeft gereclameerd bij de gebruiker.

4. Indien partijen een testperiode of acceptatietest zijn overeengekomen en de wederpartij daarbij gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. constateert, moet de wederpartij de gebruiker hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren. De gebruiker zal in dat geval de gemelde gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. binnen een redelijke termijn na melding herstellen. Een dergelijk herstel zal kosteloos worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij of andere niet aan de gebruiker toe te rekenen oorzaken. Herstel van eventu¬eel verloren gegane gegevens is niet kosteloos inbegrepen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de website, hebben geen invloed op de oplevering hiervan.

6. Indien de wederpartij na de oplevering nog wijzigingen wil laten aanbrengen aan de website, zal dit worden aangemerkt als meerwerk. De gebruiker heeft dan het recht de hieruit voortvloeiende kosten en/of de hieraan te besteden tijd afzonderlijk bij de wederpartij in rekening te brengen.

7. Ingeval de wederpartij na de oplevering of herstelperiode nog gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot de website constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing. 

 

Artikel 13: Klachten

1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, fouten en/of afwijkingen in aantallen, kleuren e.d. vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan de gebruiker melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

2. Overige klachten moeten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan de gebruiker worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.

3. De wederpartij moet de door de gebruiker geleverde documenten - welke niet eerst in concept aan de wederpartij zijn voorgelegd - direct bij ontvangst controleren. Eventuele zichtbare fouten en/of onvolkomenheden die in redelijkheid bij een eerste controle geconstateerd kunnen worden moeten uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de documenten aan de gebruiker worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de documenten geacht leesbaar en compleet te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

4. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen een door de gebruiker gestelde (garantie)termijn na oplevering van het resultaat van de werkzaamheden - aan de gebruiker worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien er geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.

5. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn bovendien voor risico van de wederpartij.

6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

7. De wederpartij moet de gebruiker in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan de gebruiker verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat de gebruiker ter plekke de klacht komt onderzoeken, vindt dit plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het verzend-/ transportrisico is altijd voor de wederpartij.

8. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking.

9. Geen klachten zijn mogelijk over de vormgeving, de stijl en/of compositie van foto’s. Een en ander valt onder de artistieke vrijheid van de gebruiker.

10. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of over onvolkomenheden die worden veroorzaakt doordat de werkzaamheden worden verricht aan dergelijke zaken, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de natuurlijke materialen.

11. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen - al dan niet tussen verschillende drukken - voor zover het in de branche geaccepteerde afwijkingen betreft.

12. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

 

Artikel 14: Garanties

1. De gebruiker zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen. 

2. De gebruiker staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.

3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert de gebruiker zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze materialen verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De gebruiker zal de wederpartij hierover informeren. 

4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel van deze zaken, garandeert de gebruiker slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs en/of de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.

6. Bij een terecht beroep op de garantie zal de gebruiker - naar zijn keuze - kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door de gebruiker gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de gebruiker alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

4. Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de (op)geleverde zaken of website of de verrichte werkzaamheden.

5. In afwijking van het vorige lid, wordt bij duurovereenkomsten met een langere looptijd dan 3 maanden de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot de over de laatste 3 maanden verschuldigde vergoeding indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt.

6. De wederpartij moet de gebruiker uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.

7. Indien de gebruiker zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte documenten, is de gebruiker niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten. 

8. Als de wederpartij materialen voor verdere verwerking beschikbaar stelt, is de gebruiker verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen zelf.

9. De gebruiker is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:

a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het (op)geleverde of gebruik in strijd met de door of namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;

b. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;

c. door fouten, onvolledigheden, gebreken, onvolkomenheden e.d. in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte of voorgeschreven informatie of materialen;

d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;

e. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker.

10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

 

Artikel 16: Betaling

1. De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.

5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

7. De wederpartij mag de vorderingen van de gebruiker niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de gebruiker heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten

1. De gebruiker is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door de gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde zaken, documenten, websites e.d., zoals ondermeer de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de in het kader van de ontwikkeling van de website geleverde databases en broncodes. De wederpartij verkrijgt ten aanzien van de genoemde databases en broncodes slechts de (gebruiks)rechten die partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Een en ander geldt, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen of in deze algemene voorwaarden anders is bepaald.

2. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden. Dit betekent onder meer dat:

a. de wederpartij de door de gebruiker geleverde of vervaardigde documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze documenten niet aan derden mag verstrekken, hij derden hierin geen inzage mag verlenen en hij deze documenten niet mag vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker;

b. de wederpartij de door de gebruiker geleverde of vervaardigde documenten, zaken, websites of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.

3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan de gebruiker verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die de gebruiker door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van deze derden. 

 

Artikel 18: Retentierecht

1. De gebruiker heeft het recht de teruggave van de documenten van de wederpartij die de gebruiker in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft op te schorten indien en gedurende de periode dat de wederpartij de opeisbare vorderingen die voortvloeien uit deze overeenkomst niet of niet volledig heeft betaald.

2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.

 

Artikel 19: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. De gebruiker heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 20: Overmacht

1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of de gebruiker, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht aan de zijde van de gebruiker wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de gebruiker.

3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van de gebruiker zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de gebruiker en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan¬digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.

4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment nakomen.

 

Artikel 21: Annulering, opschorting

1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door de gebruiker gemaakte kosten en zijn door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De gebruiker heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden of leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, heeft de gebruiker in ieder geval het recht de daarvoor gere¬ser¬veerde tijd op basis van het overeengekomen of - bij gebreke daarvan - gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in reke¬ning te brengen.

3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

4. De gebruiker heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag de gebruiker deze bij de wederpartij in rekening brengen. De gebruiker mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen.

6. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van de gebruiker vergoeden.

7. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, heeft de wederpartij in geval van annulering of opschorting niet het recht de voor de wederpartij vervaardigde documenten en/of zaken te gebruiken en komen alle eventueel al door de gebruiker verstrekte gebruiksrechten te vervallen.

 

Artikel 22: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, zij het dat de gebruiker altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

3. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft de gebruiker het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

 

Datum: 25 maart 2014

Benieuwd naar meer
óf zin in een gesprek?

Neem vrijblijvend contact
met ons op!

Stuur een bericht

Lageweg 32a
2222 AG Katwijk ZH
Postbus 3057
2220 CB Katwijk ZH
T (071) 408 70 81
E welkom@sandifortid.nl

→ Ons werk gezien? Wil je ook verder? Kom maar op met je wensen. We steken de handen graag meteen uit de mouwen. Reken maar dat we er hélemaal voor gaan! Én dat we je verrassen met mooie, originele oplossingen die tot de verbeelding spreken. Liever eerst nader kennismaken en praten over budget en begroting? Mag óók!

© Sandifort id 2020  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Algemene voorwaarden  |  KvK Rijnland 28085883